Classroom Management

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Allmänna råd för planering av undervisning

Skicka sidan

Läraren bör följa allmänna råd för planering av undervisning. Allmänna råd är visserligen inte lag i sig, men tolkningar från Skolverkets sida om hur man bör tolka lagen. Man får göra på sitt sätt,men det skall leda till att lagen uppfylls. Så gör som du vill, men du skall lyckas minst lika bra som om du följer råden. Dokumentet i sin helhet hittar du här på Skolverkets hemsida:http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/diskutera-och-utveckla/film/allmanna-rad-1.166870

Nedan kan du se ett sammandrag där jag klippt ihop alla punkt-satser på ett A4. Mitt syfte är inte att återge hela dokumentet utan mer skapa en överblick och utmana lite. Har du med dig allt. Läs en punktsats och analysera den mer på djupet. Har du med dig allt? Har du förstått allt? Hur omsätter du detta i praktiken?

Listan kan också vara lite nedslående på så vis att man suckar och tänker att så där kommer aldrig tiden att räcka för planering. Det är helt fel skulle jag vilja påstå. Det ät tvärtom. Ju bättre du blir på detta, desto bättre blir du på att sovra och välja ut och prioritera det som är viktigt. Det viktiga är inte att du hinner med allt utan att eleverna hinner lära sig det viktigaste på den tid som finns till förfogande, och utifrån varje individs förutsättningar. Det ger råg i ryggen för läraren att satsa på kvalitet på bekostnad av kvantiteter.

Sammandrag av allmänna råd för planering, genomförande, uppföljning av undervisning

Lärare bör vid planeringen av undervisningen

tydliggöra vilka delar av ämnets syfte som undervisningen i det aktuella arbetsområdet ska inriktas mot och utifrån det avgöra hur det centrala innehållet ska kombineras och behandlas så att eleverna ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt i förhållande till kunskapskraven,

identifiera vilka delar av kunskapskraven som bedömningen ska utgå från i det aktuella arbetsområdet och avgöra hur eleverna ska få visa sina kunskaper,

skapa förutsättningar för att följa och stödja elevernas kunskapsutveckling och kontinuerligt ge återkoppling på deras arbete,

välja arbetssätt och arbetsformer som ger eleverna möjlighet att utvecklas i riktning mot de övergripande målen i läroplanens andra del,

utgå från erfarenheter från tidigare utvärderingar av den egna undervisningen,

utgå från elevgruppens intressen, erfarenheter och föreställningar kring det som undervisningen ska behandla så att eleverna får ett reellt inflytande över undervisningen, samt

samordna planeringen av undervisningen med andra lärare, så att arbetsbelastningen blir rimlig för eleverna.

Lärare bör i sin ledning av undervisningen

strukturera och styra de processer som sker i undervisningen och skapa balans mellan gemensamma genomgångar och diskussioner, enskilt arbete och samarbete mellan elever för att skapa goda förutsättningar för varje elevs lärande,

försäkra sig om att undervisningen leder mot de mål som konkretiserats i planeringen genom att anpassa undervisningen till varje enskild elevs behov av stöd och stimulans,

se till att eleverna förstår syftet med de aktiviteter som ska ske i undervisningen, vilka kunskaper de ska ges möjlighet att utveckla samt hur de ska få visa sina kunskaper,

kontinuerligt ge varje elev konstruktiv återkoppling på hennes eller hans kunskapsutveckling och tydliggöra vad som behöver utvecklas vidare, samt

utmana elevernas föreställningar i förhållande till såväl vetenskaplig som erfarenhetsbaserad kunskap samt till normer, värderingar och olika perspektiv.

Lärare bör vid bedömning och betygsättning

kontinuerligt analysera de kunskaper som eleven visar utifrån vad som behandlats i undervisningen, för att kunna göra helhetsbedömningar av kunskaperna och jämföra dessa med kunskapskraven,

använda sig av ändamålsenliga bedömningsformer som ger eleverna goda möjligheter att visa sina kunskaper på olika sätt,

tillsammans på skolenheten regelbundet analysera och diskutera hur olika elevprestationer bedöms i förhållande till kunskapskraven,

vid bedömningen av om eleven ska få betygen D respektive B utgå från kursplanens

syfte och centrala innehåll för att identifiera och analysera vilka delar av det överliggande kunskapskravet som elevens kunskaper motsvarar,

som stöd för bedömningen av elevernas kunskaper jämföra resultaten på de nationella ämnesproven med den egna dokumentationen och analysera skillnader och likheter i resultaten, samt

samråda med rektorn och andra berörda lärare inför beslut om att, vid särskilda skäl, bortse från enstaka delar av kunskapskraven för en elev.

Lärare bör systematiskt och kontinuerligt

analysera i vilken utsträckning planeringen och genomförandet av undervisningen

har gett eleverna möjlighet att utvecklas så långt som möjligt i förhållande till de nationella målen,

identifiera vad som behöver utvecklas i den egna undervisningen för att eleverna ska ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt i förhållande till de nationella målen, samt

utvärdera i vilken mån de bedömnings- och dokumentationsformer som används är ändamålsenliga.

Lärare bör angående dokumentation

dokumentera sina planeringar och uppföljningar så att de ger stöd för att

– genomföra, följa upp och utvärdera undervisningen,

– kommunicera med elever och vårdnadshavare vad som är syftet med undervisningen och hur den ska genomföras,

använda sig av effektiva rutiner och former för dokumentation som väl återspeglar elevernas kunskaper och som ger en grund för kommunikation av bedömning och betygssättning med elever och vårdnadshavare, samt

se till att dokumentationen av elevernas kunskaper inte innehåller integritetskänsliga uppgifter.