Classroom Management

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Yttre ordning och inre ordning

Skicka sidan

Yttre ordning och inre ordning

Att skapa ordning i ett klassrum kan till huvuddelen handla om att läraren hittar olika sätt att hålla ordning. Betydelsen av detta skall inte underskattas. Men det är det viktiga första steget för en lärare i en ny klass som måste åtföljas av andra kommande steg i att ansvar för ordningen delas också av eleverna.

Yttre ordning är lärarens kontroll av klassen, gruppen, eleverna. Inre ordning är när eleverna deltar att skapa ordning för sig själva.

Samma tankar och resonemang finns i organiationsteori när man talar om situationsanpassat ledarskap. En omogen grupp behöver tydlig ledning. Och mer ledning. För en mogen grupp kan för mycket ledning störa gruppens arbete. Alltså måste ledaren anpassa sig till gruppens mognad.

Innan vi kommer dit måste ledaren se och vidta åtgärder för att gruppen skall bli mer mogen. Många lärare kan i svåra stunder prata om "wow.klasser", klasser som bara var "så bra" som de haft tidigare under sin bana. Jag menar att man inte bara kan ha sådana klasser utan också systematiskt arbeta för att klasserna blir bra såtillvida att de kan utföra sin uppgift utan att annat kommer emellan.

I en andra artiklar har jag skrivit om steg för att få en klass att fungera utifrån ett tillstånd när det är kris. Tyvärr hamnar vi där ibland just för att vi inte planerat motsatsen, nämligen att genom medvetna åtgärder skapa klasser som fungerar för uppgiften att vara varje individ till stöd att skapa trygghet för lärande.

Tankarna mynnar ut i flera åtgärder. För det första måste den grundläggande ordningen gälla från start. Det är lärarens uppgift. Sedan måste steg tas för att denna yttre ordning utvecklas mot elevernas inre ordning, att eleverna är delaktig i klassrummets ordning så att ordning råder även om inte läraren är där.

Ett  tankeexperiment är att läraren tar en ny klass i augusti. Någonstans i november-december skall läraren efter systematiskt arbete kunna lämna klassen utan att det uppstår kaos. Arbetet skall kunna flyta på ändå. Nu kanske det låter ambitiöst att detta skall ske redan till höstens slut, men poängen är att att detta är ett strävansmål som skall kunna uppnås.

I nationella utvärderingen 92 konstaterades att eleverna snarare blev mindre självständiga med stigande ålder än tvärtom. Det vittnar om att vi kanske inte ens har denna målsättning på agendan. Jag har också läst en del handböcker skrivna av lärare och lärarutbildare som motverkar vägen mot mer mogna och självständiga grupper på så vis att de förordar väldigt mycket lärarlett arbete på bekostnad av gruppens utveckling.

Med lärarelett arbete menar jag inte undervisning generellt. Jag ställer inte undervisning mot så kallat "eget arbete" och förordar antingen det ena eller det andra. Vad jag menar är att eleven måste vara aktiv även i undervisning när läraren står och berättar något för klassen. Omogna elever eller klasser kan ha en egen agenda i att sitta och låtsas lyssna till läraren i en miljö där lärarens ordning råder. Om elevernas inre ordning finns, finns också en funktion med undervisningen där eleverna vill lyssna och själva tystar kamrater för att de inte hör läraren. Man kan dra paralleller till inre och yttre motivation. Vill man av egen kraft eller vill man för att någon annan tvingar en?

En bra början på att bygga en inre ordning är att göra eleverna delaktiva i klassrumsmiljön. Låt eleverna ta ansvar för den fysiska ordningen i den egna bänken/förvaringsutrymmet, men även det gemensamma rummet. Lägg så mycket ansvar som möjligt på eleverna i väl definierade uppgifter som att hålla tavlan ren, förvaringen och kapprummet i ordning, o.s.v.

Läraren slipper därmed ta ansvar för små men viktiga saker, utan kan mer fokusera på ansvaret för ansvaret, vilket dessutom bidrar till gruppens utveckling.

Motsatsen är ett klassrum där antingen kaos råder, det är skräpigt och allt förfaller, så småningom även undervisningen. Eller ett till synes ordnat rum som läraren med järnhand håller i med en insats som kostar mycket tid och ger litet över till annat viktigt.

Men hur gör man?

Välkommen att ta del av pedagogiska program för att utvecla en klass till en ansvarskännande grupp utan att man för den skulle ägnar sig åt annat än undervisningen inom ramen för läroplan och kursplaner. Om man tar sig tid för detta kommer man också att vinna tid, både för sig själv och för eleverna. Motsatsen till ordning tar tid.